ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Thai MOOC

10 รายวิชาใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

Less than a minute to read

Thai MOOC ขอแนะนำ 10 รายวิชาใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Data to Insight : An Introduction to Data Analysis and Visualization) จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่จะช่วยให้ผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูลและนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างกลยุทธ์และต่อยอด การนำเสนองานได้อย่างมืออาชีพ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *