Thailand Massive Open Online Course

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Tel : 02-0395671-73
สอบถามเรื่องการเข้าเรียน : [email protected]
ส่งเอกสารติดต่อราชการ : [email protected]

ติดต่อสอบถามทางไลน์ @thaimooc
ติดต่อสอบถามทางไลน์ @thaimooc