ผศ. ดร.เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร

ภาควิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์