ข้าราชการกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์

1. หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะหลัก (core competency)

การมุ่งผลสัมฤทธิ์

บริการที่ดี

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม

การทำงานเป็นทีม

2. กฎ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานราชการ

นักจัดการงานทั่วไป, นักทรัพยากรบุคคล, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการศึกษา, นักประชาสัมพันธ์