ข้าราชการกลุ่มผู้ปฏิบัติงานขั้นต้น

1. หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะหลัก (core competency)

การมุ่งผลสัมฤทธิ์

บริการที่ดี

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม

การทำงานเป็นทีม

2. กฎ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานราชการ