เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

Economics for happy living

45 hours 0 Enrolled No ratings yet Intermediate

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาบทบาททางเศรษฐกิจตลอดจนประเด็นร่วมสมัยทางเศรษฐกิจที่สำคัญกับการดำเนินชีวิตประจำวันที่ดีมีสุขของมนุษย์ในสังคมเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชน และสังคมรวมทั้งสามารถนำหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ต่างๆ ประยุกต์ใช้ร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการเป็นผู้บริโภคอย่างมีเหตุผล หรือผู้ประกอบการได้โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมเพื่อให้ครัวเรือน ชุมชน และสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีสุข

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายปัจจัยและปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหน้าที่และบทบาทของฝ่ายต่าง ๆ ในสังคมเศรษฐกิจ กลไกทำงานของระบบเศรษฐกิจและระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์หลักการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งระดับจุลภาคและมหภาค

3. เพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์ผลกระทบของปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจต่างๆที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันโดยสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆ ได

3. เพื่อให้ผู้เรียนนสามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการเป็นผู้บริโภคอย่างมีเหตุผล

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถเรียนรู้เนื้อหาได้

เกณฑ์การวัดผล

พิจารณาจากเวลาในการเรียน การทำกิจกรรมในบทเรียน การทำแบบฝึกหัด (50% ขึ้นไป)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก(Course Lecturer)

ผศ.ดร.พนินท์ เครือไทย
อาจารย์จากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

อาจารย์ ดร.ชิชญาสุ์ ช่างเรียน
อาจารย์จากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

Free
Free acess this course

มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์

0.0Instructor Rating
0
Students
3
Courses
0
Reviews
View Details