วินัยและจรรยาข้าราชการ

Discipline for Civil Officials

5 hours 0 Enrolled No ratings yet Beginner

คำอธิบายรายวิชา

วินัยข้าราชการพลเรือน คือแบบแผนความประพฤติ ที่กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนควบคุมตนเอง และควบคุมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้ประพฤติดี ละเว้นการประพฤติปฏิบัติในทางไม่ชอบ ไม่ควร ความสำคัญ วินัยข้าราชการพลเรือน เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ วินัยจึงมีความสำคัญต่อราชการเป็นส่วนรวมและต่อตัวข้าราชการ จุดมุ่งหมาย เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เพื่อความเจริญ ความสงบเรียบร้อยของราชการ เพื่อให้ราชการดำเนินไปด้วยดี มีประสิทธิภาพ ข้อกำหนดวินัย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย ได้บัญญัติข้อกำหนดวินัยให้ข้าราชการพลเรือนยึดถือเป็นแบบแผนในการควบคุมความประพฤติ

ผลลัพธ์การเรียนรู้

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย ความสำคัญและจุดมุ่งหมายของวินัยและการปฏิบัติตามบทบัญญัติเรื่องวินัยได้
  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายเจตนารมณ์ บทบัญญัติวินัยข้าราชการข้อกำหนด พฤติกรรมที่พึงประสงค์ การปฏิบัติตามข้อกำหนดได้
  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายเรื่องเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการมีวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการกระทำผิดวินัยได้
  4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายเรื่องโทษของการกระทำผิดวินัยข้าราชการและโทษทางวินัยได้
  5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายเรื่องการอุทธรณ์ขอความเป็นธรรมเมื่อถูกดำเนินการทางวินัยได้

หัวข้อการเรียนรู้

  • ความหมาย ความสำคัญและจุดมุ่งหมายของวินัยและการปฏิบัติตามบทบัญญัติเรื่องวินัย
  • เจตนารมณ์ บทบัญญัติวินัยข้าราชการข้อกำหนด พฤติกรรมที่พึงประสงค์ การปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการมีวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการกระทำผิดวินัย
  • โทษของการกระทำผิดวินัยข้าราชการและโทษทางวินัย
  • การอุทธรณ์ขอความเป็นธรรมเมื่อถูกดำเนินการทางวินัย

อาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

รุ่งนภา ธรรมมา
นิติกรชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   

 

 
Show More
Free
Free acess this course

สำนักงาน ก.พ.

0.0Instructor Rating
0
Students
15
Courses
0
Reviews
View Details