ระบบราชการไทย

The Thai Civil Service System

5 hours 0 Enrolled No ratings yet Beginner

คำอธิบายรายวิชา

เป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมของระบบราชการไทย ประกอบด้วย การจัดโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินและระบบราชการ ทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น หลักการและกระบวนการบริหารราชการ ประเภทของข้าราชการและบุคลากรในระบบราชการ และทิศทางการปฏิรูปและพัฒนาระบบการบริหารราชการ

ผลลัพธ์การเรียนรู้

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน และความสัมพันธ์ของการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการและกระบวนการบริหารราชการยุคใหม่
  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายการแบ่งประเภทข้าราชการและการจ้างงานของบุคลากรในระบบราชการ
  4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายทิศทางการพัฒนาระบบราชการและการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน
  5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับสิ่งท้าทายในการระบบราชการไทย ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารและการปฏิบัติราชการ

หัวข้อการเรียนรู้

  • โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน และความสัมพันธ์ของการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วน ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
  • หลักการและกระบวนการบริหารราชการยุคใหม่
  • การแบ่งประเภทข้าราชการและการจ้างงานของบุคลากรในระบบราชการ
  • ทิศทางการพัฒนาระบบราชการและการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน
  • สิ่งท้าทายในการระบบราชการไทย ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารและการปฏิบัติราชการ

อาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

อาจารย์ ดร.สุรพงษ์ มาลี
นักทรัพยากรบุคคลผู้เชี่ยวชาญ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Free
Free acess this course

สำนักงาน ก.พ.

0.0Instructor Rating
0
Students
15
Courses
0
Reviews
View Details