ภาวะผู้นำกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่

Leadership and Responsibility

7 hours 0 Enrolled No ratings yet Beginner

คำอธิบายรายวิชา

ภาวะผู้นำกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่ จะศึกษาถึงบทบาท หน้าที่ และคุณลักษณะของผู้นำที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อผู้อื่นและต่อสังคมการพัฒนาภาวะผู้นำ การนำตนเอง การกำหนดเป้าหมาย บุคลิกภาพของการเป็นผู้นำการนำทีมและการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจ การสอนงาน(Coaching) การมีทักษะสื่อสาร การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการบริหารความขัดแย้ง เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้จริงในยุคดิจิทัล

ผลลัพธ์การเรียนรู้

 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายบทบาท หน้าที่และคุณลักษณะของผู้นำที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อผู้อื่นและต่อสังคมได้
 2. ผู้เรียนสามารถอธิบายการพัฒนาภาวะผู้นำได้
 3. ผู้เรียนสามารถอธิบายภาวะผู้นำกับการสร้างทีมและสร้างแรงจูงใจได้
 4. ผู้เรียนสามารถอธิบายภาวะผู้นำกับการสอนงานได้
 5. ผู้เรียนสามารถอธิบายภาวะผู้นำกับทักษะการสื่อสารของผู้นำได้
 6. ผู้เรียนสามารถอธิบายภาวะผู้นำกับการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาได้
 7. ผู้เรียนสามารถอธิบายภาวะผู้นำกับการบริหารความขัดแย้งได้

หัวข้อการเรียนรู้

 • บทบาทและคุณลักษณะของผู้นำที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อผู้อื่นและต่อสังคม
 • การพัฒนาภาวะผู้นำ
 • ภาวะผู้นำกับการสร้างทีมและสร้างแรงจูงใจ
 • ภาวะผู้นำกับการสอนงาน
 • ภาวะผู้นำกับทักษะการสื่อสารของผู้นำ
 • ภาวะผู้นำกับการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา
 • ภาวะผู้นำกับการบริหารความขัดแย้ง

อาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชื่นสุมล บุนนาค
อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์สารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
รองผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   

 

 
Show More
Free
Free acess this course

สำนักงาน ก.พ.

0.0Instructor Rating
0
Students
15
Courses
0
Reviews
View Details