การศึกษาและการฝึกอบรม , ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนเอง , สังคม การเมืองการปกครอง
ความเป็นพลเมืองโลก
Last Update:

January 25, 2023

Review:

Global Citizenship

ความเป็นพลเมืองโลก

Requirements

  • ไม่ต้องมีพื้นฐาน

Features

  • เรียนรู้ตามอัธยาศัย
  • ไม่สามารถเทียบโอนหน่วยกิต

Target audiences

  • ประชาชนทั่วไป
คำอธิบายรายวิชา

Course Overview

รายวิชานี้จะแนะนำให้ผู้เรียนได้รู้จักกับแนวคิดเรื่อง ความเป็นพลเมืองโลก โดยที่เน้นย้ำในมิติของคำนิยาม และข้อถกประเด็นเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองโลก ความอยุติธรรมในระดับโลก ลักษณะของพลเมืองโลกและสากล ความตระหนักในวัฒนธรรม ต้นทุนทางวัฒนธรรม การสอนโดยใช้อง์ความรู้ Knowledge Analysis Skills Action (KASA) และโลกาภิวัตน์ของผู้คนและพื้นที่การทำงาน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

Learning Outcome

หัวข้อการเรียนรู้

Learning Topic

อาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

Instructor

ผศ.ดร.ปิยะสุดา แพ่งสภา

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.นพงศ์ รักขพันธ์

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

The curriculum is empty

Leave a Reply

Main Content