ความเป็นพลเมืองโลก

Global Citizenship

3 hours 0 Enrolled No ratings yet All Levels

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้จะแนะนำให้ผู้เรียนได้รู้จักกับแนวคิดเรื่อง ความเป็นพลเมืองโลก โดยที่เน้นย้ำในมิติของคำนิยาม และข้อถกประเด็นเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองโลก ความอยุติธรรมในระดับโลก ลักษณะของพลเมืองโลกและสากล ความตระหนักในวัฒนธรรม ต้นทุนทางวัฒนธรรม การสอนโดยใช้องค์ความรู้ Knowledge Analysis Skills Action (KASA) และโลกาภิวัตน์ของผู้คนและพื้นที่การทำงาน

ผลลัพธ์การเรียนรู้

 1. ผู้เรียนอธิบายการเป็นพลเมืองโลกเบื้องต้น : แนวคิดและมิติที่เกี่ยวข้อง
 2. ผู้เรียนอธิบายปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์ ปัญหาในระดับโลก สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
 3. ผู้เรียนวิเคราะห์ประเภทต่าง ๆ ของแนวคิดความเป็นพลเมืองโลก และนำไปปฏิบัติ ทัศนคติแบบสากล ทักษะ การสื่อสาร มุมมอง และการสะท้อนความรู้ส่วนตน
 4. ผู้เรียนสังเคราะห์ความเข้าใจในมิติที่เชื่อมโยงกันระหว่าง มิติความรับผิดชอบต่อสังคม ความสามารถในการแข่งขัน และการปฏิบัติหน้าที่พลเมือง

หัวข้อการเรียนรู้

 • บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองโลก
 • บทที่ 2 ผลกระทบและอิทธิพลของแนวคิดความเป็นพลเมืองโลกต่อสังคมยุคปัจจุบัน
 • บทที่ 3 วิธีการ หมวดหมู่ และ ประเภทของความเป็นพลเมืองโลก
 • บทที่ 4 ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cultural Diversity)
 • บทที่ 5 เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานกับความเป็นสากลกับคุณนก มณีรัตน์ SEA Thailand

ผู้สอนในรายวิชา

ผศ.ดร.ปิยะสุดา แพ่งสภา
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.นพงศ์ รักขพันธ์
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Show More
Free
Free acess this course

What's included

 • ประเภทรายวิชา : เรียนรู้ทั่วไป
 • วิธีการเรียนรู้ : Self paced learning
 • ปีที่พัฒนารายวิชา : ปี 2565
 • ใบประกาศนียบัตร : มี

Requirements

 • ไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานก่อนเรียน

Audience

 • ประชาชนทั่วไป
 • นักเรียนนักศึกษา

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

0.0Instructor Rating
3
Students
5
Courses
0
Reviews
View Details