การศึกษาและการฝึกอบรม , ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนเอง , สังคม การเมืองการปกครอง
ความหลากหลายในสถานที่ทำงาน
Last Update:

January 25, 2023

Review:

Diversity at workplace

ความหลากหลายในสถานที่ทำงาน

ความหลากหลายในสถานที่ทำงาน

4 hours
Beginner
0 lessons
0 quizzes
54000 students

Requirements

  • ไม่ต้องมีพื้นฐาน

Features

  • เรียนรู้ตามอัธยาศัย
  • ไม่สามารถเทียบโอนหน่วยกิต

Target audiences

  • ประชาชนทั่วไป
คำอธิบายรายวิชา

Course Overview

รายวิชาสำหรับการเตรียมความพร้อมในการทำงานกับผู้คนที่แตกต่างหลากหลายกันในมิติต่าง ๆ ในที่ทำงานได้ โดยสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานในชีวิตจริงได้ โดยสามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงธรรมชาติของการทำงานในแต่ละทีม และความแตกต่างในการทำงานระหว่างบุคคล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

Learning Outcome

หัวข้อการเรียนรู้

Learning Topic

อาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

Instructor

รศ. ดร.เนตรนภา ยาบุชิตะ

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

The curriculum is empty

Leave a Reply

Main Content