ความหลากหลายในสถานที่ทำงาน

Diversity at workplace

4 hours 0 Enrolled No ratings yet Beginner

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาสำหรับการเตรียมความพร้อมในการทำงานกับผู้คนที่แตกต่างหลากหลายกันในมิติต่าง ๆ ในที่ทำงานได้ โดยสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานในชีวิตจริงได้ โดยสามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงธรรมชาติของการทำงานในแต่ละทีม และความแตกต่างในการทำงานระหว่างบุคคล

ผลลัพธ์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนอธิบายความหมายของความหลากหลายและการมีส่วนร่วมขององค์การสหประชาชาติ
  2. ผู้เรียนอธิบายและนำความรู้ไปใช้ทำงานบนความหลากหลายด้านเพศได้
  3. ผู้เรียนอธิบายและนำความรู้ไปใช้ทำงานบนความหลากหลายแต่ละช่วงวัยได้
  4. ผู้เรียนอธิบายและนำความรู้ไปใช้ทำงานบนความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจและสังคมได้

หัวข้อการเรียนรู้

  1. ความหมายของความหลากหลายและการมีส่วนร่วม
  2. การจัดการความหลากหลายด้านเพศในสถานที่ทำงาน
  3. การทำงานบนความหลากหลายในแต่ละช่วงวัย
  4. การจัดการความหลากลายด้านอาชีพ ด้านเศรษฐกิจและสังคมในสถานที่ทำงาน

อาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา ยาบุชิตะ
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Free
Free acess this course

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

0.0Instructor Rating
3
Students
5
Courses
0
Reviews
View Details