การศึกษาและการฝึกอบรม , ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนเอง , สังคม การเมืองการปกครอง
การแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์
Last Update:

January 21, 2023

Review:

Creative Problem-solving

การแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์

การแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์

4 hours
Beginner
0 lessons
0 quizzes
54000 students

Requirements

  • ไม่ต้องมีพื้นฐาน

Features

  • เรียนรู้ตามอัธยาศัย
  • ไม่สามารถเทียบโอนหน่วยกิต

Target audiences

  • ประชาชนทั่วไป
คำอธิบายรายวิชา

Course Overview

รายวิชานี้พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้วยการนำความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยเรียนรู้แนวคิดสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ แหล่งที่มาของความสร้างสรรค์ เทคนิคการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยศึกษากรณีที่เกิดขึ้นจริง การพัฒนาปัจจัยส่งเสริมหรือสนับสนุน ซึ่งกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา ป้องกันปัญหาหรือพัฒนาผลงานและองค์การ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

Learning Outcome

หัวข้อการเรียนรู้

Learning Topic

อาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

Instructor

ผศ. ดร.เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร

ภาควิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์นันทารัตน์ พรมเมฆประทาน

ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และความคิดสร้างสรรค์ อดีตคณะกรรมการสหพันธ์โค้ชนานาชาติ

The curriculum is empty

Leave a Reply

Main Content