การแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์

5 hours 0 Enrolled No ratings yet Beginner

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้วยการนำความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยเรียนรู้แนวคิดสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ แหล่งที่มาของความสร้างสรรค์ เทคนิคการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยศึกษากรณีที่เกิดขึ้นจริง การพัฒนาปัจจัยส่งเสริมหรือสนับสนุน ซึ่งกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา ป้องกันปัญหาหรือพัฒนาผลงานและองค์การ

ผลลัพธ์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนอธิบายและประยุกต์ใช้แนวคิดสำคัญของความคิดสร้างสรรค์
  2. ผู้เรียนระบุ อธิบาย ชี้ความแตกต่างและประยุกต์แหล่งที่มาต่างๆของความคิดสร้างสรรค์
  3. ผู้เรียนอธิบาย ยกตัวอย่างและประยุกต์เทคนิคหรือวิธีการสร้างหรือกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
  4. ผู้เรียนอธิบาย ยกตัวอย่างและประยุกต์การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ตามตัวอย่างปัญหาที่ศึกษา
  5. ผู้เรียนอธิบาย ยกตัวอย่างและประยุกต์ปัจจัยส่งเสริมหรือสนับสนุนการกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

หัวข้อการเรียนรู้

  •  บทที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลและลักษณะขององค์กรที่ตัดสินใจโดยการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
  • บทที่ 2 แหล่งที่มาของความคิดสร้างสรรค์และความแตกต่าง
  • บทที่ 3 เทคนิคและวิธีสร้างหรือกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
  • บทที่ 4 การแก้ไขปัญหาด้วยความคิดสร้างสรรค์
  • บทที่ 5 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

อาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์นันทารัตน์ พรมเมฆประทาน
ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และความคิดสร้างสรรค์ อดีตคณะกรรมการสหพันธ์โค้ชนานาชาติ
Free
Free acess this course

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

0.0Instructor Rating
3
Students
5
Courses
0
Reviews
View Details