การบริหารความเสี่ยงดิจิทัล

Digital Risk Managemen

5 hours 0 Enrolled No ratings yet Beginner

คำอธิบายรายวิชา

การศึกษาแนวคิดการพัฒนาแผนงานเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture Strategic Roadmap) การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนผลักดันหรืออุปสรรคในการเดินทางสู่เป้าหมายองค์กรการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกื้อหนุน การจัดการความเปลี่ยนแปลงของสถาปัตยกรรมองค์กรและหลักการสื่อสารองค์กรเพื่อความสำเร็จตามแผนงาน และการจัดการสถาปัตยกรรมองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

ผลลัพธ์การเรียนรู้

  1. อธิบายถึงแนวคิดการพัฒนาแผนงานเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมองค์กรได้
  2. อธิบายถึงแนวทางจัดการปัจจัยที่มีส่วนผลักดันและอุปสรรคในการเดินทางสู่เป้าหมายองค์กรได้
  3. อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกื้อหนุนได้
  4. อธิบายถึงหลักการจัดการความเปลี่ยนแปลงของสถาปัตยกรรมองค์กรได้
  5. อธิบายถึงหลักการจัดการสถาปัตยกรรมองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลได้

หัวข้อการเรียนรู้

  1. แนวคิดการพัฒนาแผนงานเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมองค์กร
  2. แนวทางจัดการปัจจัยที่มีส่วนผลักดันและอุปสรรคในการเดินทางสู่เป้าหมายองค์กร
  3. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับปัจจัยต่างๆที่เกื้อหนุน
  4. หลักการจัดการความเปลี่ยนแปลงของสถาปัตยกรรมองค์กร
  5. หลักการจัดการสถาปัตยกรรมองค์กรตามหลักธรรมาธิบาล

อาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

อาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี
ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมองค์กร

Free
Free acess this course

สำนักงาน ก.พ.

0.0Instructor Rating
6
Students
15
Courses
0
Reviews
View Details