การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

Recognized his majesty’s contributions to dedicate our effort and spirit to grow up Thailand

5 hours 0 Enrolled No ratings yet Beginner

คำอธิบายรายวิชา

ให้ข้าราชการได้เรียนรู้ศึกษา การทรงงานของพระมหากษัตริย์ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตน ทั้งในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและชีวิตประจำวัน รวมถึงการนำเสนอประสบการณ์ในชีวิตการรับราชการเป็นการสร้างกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ผลลัพธ์การเรียนรู้

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการทรงงาน การนำแผนสู่การปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ได้
  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการครองตน โดยใช้เศรษฐกิจพอเพียง และหลักทศพิธราชธรรมได้
  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายข้าราชการที่ดีโดยใช้หลักธรรมาภิบาล การอ่อนน้อมถ่อมตน และการเป็นข้าราชการที่เป็นแบบอย่างแก่สังคม
  4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์กับประชาชนตามพระบรมราโชวาส รัชกาลที่ 10 และการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
  5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการดำรงตนในสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

หัวข้อการเรียนรู้

  • สถานภาพของข้าราชการ และการวางตัวของข้าราชการ
  • บทบาทของข้าราชการ
  • สิทธิ และประโยชน์ที่ข้าราชการพึงได้รับ
  • การปฏิบัติตนในพิธี และพระราชพิธีต่างๆ
  • คุณค่าในการเป็นข้าราชการ และความภาคภูมิใจเมื่อเกษียณอายุราชการ

อาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Show More
Free
Free acess this course

สำนักงาน ก.พ.

0.0Instructor Rating
0
Students
15
Courses
0
Reviews
View Details