การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ

Effective Change Agent

7 hours 0 Enrolled No ratings yet Beginner

คำอธิบายรายวิชา

การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพนั้น เป็นการศึกษาบทบาทหน้าที่ของภาวะผู้นำในบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพื่อเข้าใจวิสัยทัศน์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ของผู้นำในการนำพาองค์การไปสู่การเปลี่ยนแปลงผ่านกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนศึกษากระบวนการและปัจจัยสนับสนุนต่างๆที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การ เช่น การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เครือข่ายทางสังคม และ การจัดการความรู้ในองค์กร นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาวิธีการบริหารนวัตกรรมในองค์การเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์การต่อไป

ผลลัพธ์การเรียนรู้

 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะการเป็นผู้นำตามทฤษฎีภาวะผู้นำในบริบทการเปลี่ยนแปลงได้
 2. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขององค์การได้
 3. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการสร้างวิสัยทัศน์ผู้นำเพื่อไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพได้
 4. ผู้เรียนสามารถอธิบายการจัดการเชิงกลยุทธ์ของผู้นำในการนำพาองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลงผ่านกรณีศึกษา ทั้งในและต่างประเทศได้
 5. ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการและปัจจัยสนับสนุนต่างๆที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การ เช่น การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เครือข่ายทางสังคม และ การจัดการความรู้ในองค์กรได้
 6. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการบริหารนวัตกรรมในองค์การเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์การได้
 7. อธิบายการสร้างความยั่งยืนให้กับนวัตกรรมในองค์การได้

หัวข้อการเรียนรู้

 • การเป็นผู้นำตามทฤษฎีภาวะผู้นำในบริบทการเปลี่ยนแปลง
 • แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขององค์การ
 • วิธีการสร้างวิสัยทัศน์ผู้นำเพื่อไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์ของผู้นำในการนำพาองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลงผ่านกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
 • กระบวนการและปัจจัยสนับสนุนต่างๆที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การ เช่น การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เครือข่ายทางสังคม และ การจัดการความรู้ในองค์กร
 • วิธีการบริหารนวัตกรรมในองค์การเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์การ
 • การสร้างความยั่งยืนให้กับนวัตกรรมองค์การ

อาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชื่นสุมล บุนนาค
อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์สารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
รองผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   

 

 
Show More
Free
Free acess this course

สำนักงาน ก.พ.

0.0Instructor Rating
0
Students
15
Courses
0
Reviews
View Details