การเป็นข้าราชการ

To Be Official

5 hours 0 Enrolled No ratings yet Beginner

คำอธิบายรายวิชา

การเป็นข้าราชการมีรายละเอียดต่างๆ ที่ผู้มารับราชการใหม่ต้องทำความเข้าใจ และเรียนรู้ถึงหน้าที่ บทบาท สถานภาพ สิทธิประโยชน์ การปฏิบัติตน เพื่อเป็นข้าราชการที่สมบูรณ์ตั้งแต่วันแรก จนถึงวันเกษียณอายุราชการ

ผลลัพธ์การเรียนรู้

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายสถานภาพของข้าราชการ สามารถวางตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายบทบาทของข้าราชการกับประชาชน
  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายสิทธิ และประโยชน์ที่ข้าราชการพึงได้รับ
  4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายการปฏิบัติตนในพิธี และพระราชพิธีต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
  5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงคุณค่าในการเป็นข้าราชการ และความภาคภูมิใจเมื่อเกษียณอายุราชการ

หัวข้อการเรียนรู้

  • สถานภาพของข้าราชการ และการวางตัวของข้าราชการ
  • บทบาทของข้าราชการ
  • สิทธิ และประโยชน์ที่ข้าราชการพึงได้รับ
  • การปฏิบัติตนในพิธี และพระราชพิธีต่างๆ
  • คุณค่าในการเป็นข้าราชการ และความภาคภูมิใจเมื่อเกษียณอายุราชการ

อาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   

 

 
Show More
Free
Free acess this course

สำนักงาน ก.พ.

0.0Instructor Rating
0
Students
15
Courses
0
Reviews
View Details