การออกแบบองค์กรดิจิทัล

Designing Digital Organization

5 hours 0 Enrolled No ratings yet Beginner

คำอธิบายรายวิชา

การศึกษาถึงผลกระทบจากอิทธิพลของเทคโนโลยีกับการปรับตัวขององค์กรในลักษณะต่าง ๆรวมไปถึงการอธิบายถึงรูปแบบในการปรับตัวขององค์กรให้เข้ากับยุคดิจิทัลสู่ความเข้าใจในความหมายที่แท้จริงขององค์กรดิจิทัล ประเภท บทบาท และกิจกรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง หลักการและวิธีการออกแบบองค์กรดิจิทัลและเครื่องมือสำหรับการพัฒนาองค์กรดิจิทัล

ผลลัพธ์การเรียนรู้

  1. อธิบายถึงผลกระทบจากอิทธิพลของเทคโนโลยีกับการปรับตัวขององค์กรในลักษณะต่าง ๆ ได้
  2. อธิบายถึงรูปแบบในการปรับตัวขององค์กรให้เข้ากับยุคดิจิทัลได้
  3. อธิบายถึงแนวคิดสำคัญขององค์กรดิจิทัลได้
  4. อธิบายถึงแนวทางการออกแบบองค์กรดิจิทัลได้
  5. อธิบายแนวทางในการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการพัฒนาองค์กรดิจิทัลได้

หัวข้อการเรียนรู้

  • แนวความคิด บทบาท และความสำคัญของการสื่อสารและการประสานงาน
  • กระบวนการการสื่อสารและการประสานงาน
  • ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดจากการสื่อสารและการประสานงาน
  • การประยุกต์ใช้การสื่อสารและการประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ
  • กลยุทธ์การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

อาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี
ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมองค์กร

   

 
Free
Free acess this course

สำนักงาน ก.พ.

0.0Instructor Rating
0
Students
15
Courses
0
Reviews
View Details