การสื่อสารและการประสานงาน

Communication and Collaboration

5 hours 0 Enrolled No ratings yet Beginner

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญของการสื่อสาร องค์ประกอบของการสื่อสารตลอดจนการประสานความร่วมมือ บทบาทและความสำคัญของการสื่อสารเพื่อการประสานความร่วมมือใน การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารและการประสานงานในแต่ละสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะผู้ส่งสารและ ผู้รับสาร

ผลลัพธ์การเรียนรู้

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวความคิด บทบาท และความสำคัญของการสื่อสารและการประสานงาน
  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการการสื่อสารและการประสานงาน
  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดจากการสื่อสารและการประสานงาน
  4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายและประยุกต์ใช้การสื่อสารและการประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงาน ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ
  5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายกลยุทธ์การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการเรียนรู้

  • แนวความคิด บทบาท และความสำคัญของการสื่อสารและการประสานงาน
  • กระบวนการการสื่อสารและการประสานงาน
  • ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดจากการสื่อสารและการประสานงาน
  • การประยุกต์ใช้การสื่อสารและการประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ
  • กลยุทธ์การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

อาจารย์ ดร.สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์
สาขานิเทศศาสตร์สารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อาจารย์ ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรี
อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 
Show More
Free
Free acess this course

สำนักงาน ก.พ.

0.0Instructor Rating
0
Students
15
Courses
0
Reviews
View Details