การสร้างพันธมิตรและการส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐ

Creating Partnership and Relationship

5 hours 0 Enrolled No ratings yet Beginner

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาแนวคิดและแนวทางการสร้างพันธมิตรและการส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐ องค์ประกอบของการสร้างพันธมิตรและการส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐ ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างพันธมิตร และการส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐ รวมทั้งเกิดกระบวนการเรียนรู้จากพันธมิตรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานตามนโยบายประชารัฐ

ผลลัพธ์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดและองค์ประกอบของการสร้างพันธมิตรได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดและองค์ประกอบของประชารัฐได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างพันธมิตรและการส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ในการสร้างพันธมิตรได้
  5. ผู้เรียนสามารถแนวคิดและวิธีการส่งเสริมการทำงานตามนโยบายประชารัฐได้อย่างมีประสิทธิผลได้

หัวข้อการเรียนรู้

  • แนวคิดและองค์ประกอบของการสร้างพันธมิตร
  • แนวคิดและองค์ประกอบของประชารัฐ
  • ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างพันธมิตรและการส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐ
  • แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ในการสร้างพันธมิตร
  • แนวคิดและวิธีการส่งเสริมการทำงานตามนโยบายประชารัฐได้อย่างมีประสิทธิผล

อาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพร อิสรชัย
สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   

 

 
Free
Free acess this course

สำนักงาน ก.พ.

0.0Instructor Rating
0
Students
15
Courses
0
Reviews
View Details