การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

Good Governance

5 hours 0 Enrolled No ratings yet Beginner

คำอธิบายรายวิชา

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 ข้อที่กำหนดตาม พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และตัวอย่างเครื่องมือตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ผลลัพธ์การเรียนรู้

  1. ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการของ พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 ข้อ
  2. ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักของหลักประสิทธิภาพและหลักประสิทธิผล
  3. ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการกระจายอำนาจและหลักการมีส่วนร่วม
  4. ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ หลักเปิดเผย/โปร่งใส และหลักนิติธรรม
  5. ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการตอบสนอง หลักความเสมอภาค และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ

หัวข้อการเรียนรู้

  • หลักการของ พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หลักธรรมาภิบาลของ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 ข้อ
  • หลักของหลักประสิทธิภาพและหลักประสิทธิผล
  • หลักการกระจายอำนาจและหลักการมีส่วนร่วม
  • หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ หลักเปิดเผย/โปร่งใส และหลักนิติธรรม
  • หลักการตอบสนอง หลักความเสมอภาค และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ

อาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

ณัฏฐา พาชัยยุทธ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   

 

 
Show More
Free
Free acess this course

สำนักงาน ก.พ.

0.0Instructor Rating
0
Students
15
Courses
0
Reviews
View Details