การศึกษาและการฝึกอบรม , ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนเอง , สังคม การเมืองการปกครอง
การตัดสินใจโดยการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
Last Update:

January 25, 2023

Review:

Data - Driven Decision Making

การตัดสินใจโดยการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

การตัดสินใจโดยการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

4 hours
Beginner
0 lessons
0 quizzes
54000 students

Requirements

  • ไม่ต้องมีพื้นฐาน

Features

  • เรียนรู้ตามอัธยาศัย
  • ไม่สามารถเทียบโอนหน่วยกิต

Target audiences

  • ประชาชนทั่วไป
คำอธิบายรายวิชา

Course Overview

ความหมายของข้อมูล ข้อมูลขนาดใหญ่ ชนิดของข้อมูล โครงสร้างข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือในการแสดงผลข้อมูล เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล หลักการในการตัดสินใจโดยขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

Learning Outcome

หัวข้อการเรียนรู้

Learning Topic

อาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

Instructor

ผศ.ดร.ธนาธร ทะนานทอง

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

The curriculum is empty

Leave a Reply

Main Content