การศึกษาและการฝึกอบรม , ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนเอง , สังคม การเมืองการปกครอง
การจัดการตนเองสู่ประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ
Last Update:

January 25, 2023

Review:

Self-Management for professional productivity

การจัดการตนเองสู่ประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ

การจัดการตนเองสู่ประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ

4 hours
Beginner
0 lessons
0 quizzes
54000 students

Requirements

  • ไม่ต้องมีพื้นฐาน

Features

  • เรียนรู้ตามอัธยาศัย
  • ไม่สามารถเทียบโอนหน่วยกิต

Target audiences

  • ประชาชนทั่วไป
คำอธิบายรายวิชา

Course Overview

การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการเป็นผู้นำด้วยการบริหารจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถออกแบบและเลือกใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการงาน, การจัดการเวลา, การจัดการความเครียด และการจัดการการสื่อสาร มาใช้ในการวางแผนการทำงานของตนเอง และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

Learning Outcome

หัวข้อการเรียนรู้

Learning Topic

อาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

Instructor

ผศ. ดร.คมน์ พันธรักษ์

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

The curriculum is empty

Leave a Reply

Main Content