การจัดการตนเองสู่ประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ

Self-Management for professional productivity

5 hours 2 Enrolled No ratings yet Beginner

คำอธิบายรายวิชา

การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการเป็นผู้นำด้วยการบริหารจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถออกแบบและเลือกใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการงาน, การจัดการเวลา, การจัดการความเครียด และการจัดการการสื่อสาร มาใช้ในการวางแผนการทำงานของตนเอง และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์การเรียนรู้

 1. ระบุและวิเคราะห์การทำงานที่มีประสิทธิผล และวิธีการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ระบุเครื่องมือในการจัดการเวลาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. นำวิธีการจัดการความเครียดไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ปรับใช้การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการความคาดหวังและพูดว่า “ไม่” ตามความเหมาะสม

หัวข้อการเรียนรู้

 • บทที่ 1 การจัดการงานที่มีประสิทธิผล (Task Management)
 • บทที่ 2 การจัดการเวลา (Time Management)
 • บทที่ 3 การจัดการความเครียด (Stress Management)
 • บทที่ 4 การจัดการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Communication Management)

อาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมน์ พันธรักษ์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Free
Free acess this course

What's included

 • รายวิชาสำหรับองค์กรและบุคคลทั่วไป
 • วิธีการเรียนรู้ เรียนรู้ตามอัธยาศัย
 • ปีที่พัฒนารายวิชา : ปี 2565
 • มีใบประกาศนียบัตร

Requirements

 • ไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานก่อนเรียน

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

0.0Instructor Rating
3
Students
5
Courses
0
Reviews
View Details