การคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหา

Critical thinking and problem solving

5 hours 1 Enrolled No ratings yet Beginner

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย ความสำคัญของการคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหา กระบวนการคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหา ลักษณะของผู้ที่มีความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหาการพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหาในการดำเนินชีวิตและการทำงาน

ผลลัพธ์การเรียนรู้

  1. อธิบายแนวคิดพื้นฐานของการคิดเชิงวิพากษ์ได้
  2. อธิบายความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ได้
  3. ประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ได้
  4. อธิบายแนวคิดพื้นฐานของการจัดการปัญหาได้
  5. ประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนาทักษะการจัดการปัญหาได้

หัวข้อการเรียนรู้

  • แนวคิดพื้นฐานของการคิดเชิงวิพากษ์
  • ความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์
  • การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
  • แนวคิดพื้นฐานของการจัดการปัญหา
  • การพัฒนาทักษะการจัดการปัญหา

อาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

รศ.ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป
รองศาตราจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์
อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 
Free
Free acess this course

สำนักงาน ก.พ.

0.0Instructor Rating
6
Students
15
Courses
0
Reviews
View Details