การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

Creativity and Innovation

5 hours 0 Enrolled No ratings yet Beginner

คำอธิบายรายวิชา

การคิดแบบสร้างสรรค์ การคิดแบบแก้ปัญหา ความหมายและความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กระบวนการคิดสร้างสรรค์และเทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กลยุทธ์การใช้การคิด เชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม โดยเรียนรู้ทฤษฎี แนวคิดและตัวอย่างการพัฒนาผลงานนวัตกรรม การจดทรัพย์สินทางปัญญาและแนวทาง การพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

ผลลัพธ์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการคิดสร้างสรรค์และเทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรมได้
  5. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์นวัตกรรมจากกรณีศึกษาและแนวทางการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ได้

หัวข้อการเรียนรู้

  1. จุดประกายการคิดสร้างสรรค์
  2. เรียนรู้เทคนิคการคิดสร้างสรรค์
  3. Design Thinking เพื่อการคิดสร้างสรรค์
  4. กระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
  5. นวัตกรรมสู่การนำไปใช้

อาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

อาจารย์ ดร.พัทธนันท์ บุตรฉุย
อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา
รองศาสตราจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Show More
Free
Free acess this course

สำนักงาน ก.พ.

0.0Instructor Rating
0
Students
15
Courses
0
Reviews
View Details