การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล

Digital Government Transformation

5 hours 0 Enrolled No ratings yet Beginner

คำอธิบายรายวิชา

การศึกษารูปแบบการดำเนินภารกิจ (business operation model) ของภาครัฐ แนวคิดและหลักการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมเป้าหมายองค์กรเป้าประสงค์มาสู่กลยุทธ์องค์กรการพัฒนากลยุทธ์ด้านบริการของภาครัฐและการสื่อสารนำใช้กลยุทธ์องค์กรสู่การปฏิบัติ แนวคิดและหลักการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและกระบวนการทำงานขององค์กร และเทคนิคการลดขั้นตอนในกระบวนการทำงาน

ผลลัพธ์การเรียนรู้

  1. อธิบายแนวคิดในการดำเนินภารกิจของภาครัฐได้
  2. อธิบายถึงหลักการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมเป้าหมายองค์กรเป้าประสงค์มาสู่กลยุทธ์องค์กรได้
  3. อธิบายถึงแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ด้านบริการของภาครัฐและการสื่อสารสู่การนำไปปรับใช้ในกลยุทธ์องค์กรเพื่อการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้
  4. อธิบายถึงหลักการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและกระบวนการทำงานขององค์กรได้
  5. อธิบายเทคนิคการลดขั้นตอนในกระบวนการทำงานให้เหมาะสมกับองค์กรแบบดิจิทัลได้

หัวข้อการเรียนรู้

  • แนวคิดในการดำเนินภารกิจของภาครัฐ
  • หลักการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าหมายองค์กร เป้าประสงค์ มาสู่กลยุทธ์องค์กร
  • แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ด้านบริการของภาครัฐ และการสื่อสารสู่การนำไปปรับใช้ในกลยุทธ์องค์กรเพื่อการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
  • หลักการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและกระบวนการทำงานขององค์กร
  • เทคนิคการลดขั้นตอนในกระบวนการทำงานให้เหมาะสมกับองค์กรแบบดิจิทัล

อาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

อาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี
ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมองค์กร

   

 

 
Free
Free acess this course

สำนักงาน ก.พ.

0.0Instructor Rating
0
Students
15
Courses
0
Reviews
View Details