หลักสูตรสำหรับบุคลากร อว.

การแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์

คำอธิบายรายวิชา รายวิชานี้พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้วยการนำความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยเรียนรู้แนวคิดสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ แหล่งที่มาของความสร้างสรรค์ เทคนิคการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยศึกษากรณีที่เกิดขึ้นจริง การพัฒนาปัจจัยส่งเสริมหรือสนับสนุน ซึ่งกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา ป้องกันปัญหาหรือพัฒนาผลงานและองค์การ ผลลัพธ์การเรียนรู้ ผู้เรียนอธิบายและประยุกต์ใช้แนวคิดสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ ผู้เรียนระบุ...

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์