สังคม การเมืองการปกครอง Courses

Showing all 9 courses

Courses

Filter

การเป็นข้าราชการ

 • 5 hours
 • Beginner
No ratings yet

ระบบราชการไทย

 • 5 hours
 • Beginner
No ratings yet

ความเป็นพลเมืองโลก

 • 3 hours
 • All Levels
No ratings yet

การเป็นข้าราชการ

 • 5 hours
 • Beginner
 • No ratings yet
สำนักงาน ก.พ.
สำนักงาน ก.พ.

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 • 5 hours
 • Beginner
 • No ratings yet
สำนักงาน ก.พ.
สำนักงาน ก.พ.

วินัยและจรรยาข้าราชการ

 • 5 hours
 • Beginner
 • No ratings yet
สำนักงาน ก.พ.
สำนักงาน ก.พ.

ระบบราชการไทย

 • 5 hours
 • Beginner
 • No ratings yet
สำนักงาน ก.พ.
สำนักงาน ก.พ.

ความเป็นพลเมืองโลก

 • 3 hours
 • All Levels
 • No ratings yet
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์