สังคม การเมืองการปกครอง Courses

Showing all 9 courses

Courses

Filter

การเป็นข้าราชการ

  • 5 hours
  • Beginner
No ratings yet

ระบบราชการไทย

  • 5 hours
  • Beginner
No ratings yet

ความเป็นพลเมืองโลก

  • 3 hours
  • All Levels
No ratings yet

การเป็นข้าราชการ

  • 5 hours
  • Beginner
  • No ratings yet
สำนักงาน ก.พ.
สำนักงาน ก.พ.

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

  • 5 hours
  • Beginner
  • No ratings yet
สำนักงาน ก.พ.
สำนักงาน ก.พ.

วินัยและจรรยาข้าราชการ

  • 5 hours
  • Beginner
  • No ratings yet
สำนักงาน ก.พ.
สำนักงาน ก.พ.

ระบบราชการไทย

  • 5 hours
  • Beginner
  • No ratings yet
สำนักงาน ก.พ.
สำนักงาน ก.พ.

ความเป็นพลเมืองโลก

  • 3 hours
  • All Levels
  • No ratings yet
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์