ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนเอง Courses

Showing all 7 courses

Courses

Filter

การสื่อสารและการประสานงาน

 • 5 hours
 • Beginner
 • No ratings yet
สำนักงาน ก.พ.
สำนักงาน ก.พ.

การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

 • 5 hours
 • Beginner
 • No ratings yet
สำนักงาน ก.พ.
สำนักงาน ก.พ.

ความหลากหลายในสถานที่ทำงาน

 • 4 hours
 • Beginner
 • No ratings yet
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

 • 5 hours
 • Beginner
 • No ratings yet
สำนักงาน ก.พ.
สำนักงาน ก.พ.

การจัดการตนเองสู่ประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ

 • 5 hours
 • Beginner
 • No ratings yet
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

การตัดสินใจโดยการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

 • 4 hours
 • Beginner
 • No ratings yet
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์