ธุรกิจและการบริหารจัดการ Courses

Showing all 3 courses

Courses

Filter

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  • 45 hours
  • Intermediate
  • No ratings yet
มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์

เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

  • 45 hours
  • Intermediate
  • No ratings yet
มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์

การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21

  • 30 hours
  • Beginner
  • No ratings yet
มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์